Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Asp ile MySQL bağlantısı yapma 10.01.2015
<%
      MySQL_server = "localhost"
      MySQL_user = "user"
      MySQL_pass = "pass"
      MySQL_db = "database"

      Connection_DSN = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER="&MySQL_server&"; UID="&MySQL_user&"; pwd="&MySQL_pass&";db="&MySQL_db&";stmt=SET NAMES `utf8`;"
      Set Objconn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
      Objconn.Open Connection_DSN

%>Tags :


Asp Function i2a 18.06.2013

< %
Function i2a(pInt, pLength)
        i2a = Right(String(pLength, "0") & CStr(pInt) , pLength)
End Function
% >Tags : Function i2a


Asp Base64 Şifreleme ve Geri Çözme 02.05.2012

<%
function Base64Encode(str)
  b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
  For IB = 1 To Len(str) Step 3
    if Mid(str, IB + 1, 1) = "" then N1 = 0 else N1 = asc(Mid(str, IB + 1, 1))
    if Mid(str, IB + 2, 1) = "" then N2 = 0 else N2 = asc(Mid(str, IB + 2, 1))
    T = &H10000 * Asc(Mid(str, IB, 1)) + &H100 * N1 + N2
    T = Oct(T)
    T = String(8 - Len(T), "0") & T
    s = Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 1, 2)) + 1, 1) + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 3, 2)) + 1, 1) 
    s = s + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 5, 2)) + 1, 1) + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 7, 2)) + 1, 1)
    Base64Encode = Base64Encode + s
  Next
  L = 3 - ( len(str) mod 3 )
  if L < 3 then Base64Encode = Left(Base64Encode , len(Base64Encode) - L) & string(L,"=")
end function
%>
<%

function Base64Decode(str)
 b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
 for start = 1 to len(str) step 4
  db = 3
  n = 0
  for b = 0 to 3
   c = mid(str,b+start,1)
   if c="=" then
    db = db-1
    d = 0
   else
    d = instr(b64,c)-1
   end if
   if d = -1 then exit function
   n = 64*n+d
  next
  n = hex(n)
  n = string(6 - len(n),"0") & n
  out = chr(CByte("&H"&mid(n,1,2))) & chr(CByte("&H"&mid(n,3,2))) & chr(CByte("&H"&mid(n,5,2)))
  Base64Decode = Base64Decode & left(out,db) 
 next
end function

%>Tags : asp , base64 , şifreleme , şifre , çözme , açma , encoding , crypt , cryption


Asp Sayfa Cache Belleğe Almasın 23.04.2012

Bazı durumlar vardır sayfaların önbelleğe alınmasını istemeyiz bunun için meta taglar ile cache belleği kitleme yöntemleri var ama bizim konumuz asp ile bu işin nasıl yapılacağı ,

Asp de özellikle kullanıcı girişi ve login özel bilgilerin alındığı sayfaların cache belleğe yani internet explorer `ın geçici hafızasına alınmasını engellemelisiniz.

Sebebi güvenlik konusunda ileri derece zaafiyetler oluşturabilirsiniz. Bunun için sayfalarınızda ilk satıra alttaki kodları eklemeniz durumunda sayfalarınız sunucu tarafından yedeklenmecek şekilde ziyaretçiye gönderilecektir.

<%
    Response.Expires = 0
    Response.Expiresabsolute = Now() - 1 
    Response.AddHeader "pragma","no-cache" 
    Response.AddHeader "cache-control","private" 
    Response.CacheControl = "no-cache"
%>Tags :


Asp Rastgele Şifre Üretme - Function RandomPassword 14.04.2012

3. satırdaki 8 değerini istediğiniz sayıya çevirerek istediğiniz karakterde şifreler oluşturabilirsiniz.
kullanımı

        dim sifre
        Sifre = RandomPassword()


şeklinde kullanmak istediğiniz değişkene eşitleyin

        Function RandomPassword()

            For i = 1 to 8
                Randomize 
                z = 90
                a = 65
                pass = pass + Chr(Int((z - a + 1) * Rnd + a)) 
            next
            RandomPassword = lcase(pass)
            RandomPassword = cstr(RandomPassword)
            
        End FunctionTags :


Doğum Tarihinden Yaş Hesaplama 06.08.2011

' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
' Visual Dil Grubu için Verilen Doğum Tarihinden Kişinin Yaşının Hesaplanması
' Fonksiyon Kullanım için tarihe yol vermeniz gerekir.
' Örneğin Response.Write kacyasinda("01.01.2000") şeklinde kullanılır.
' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Public Function KacYasinda(DogumGunu)
    Dim DogumTarihi As Date
    DogumTarihi = DateValue(DogumGunu)
    
    `Yasi hesapla
    Dim Yas As Integer
    Yas = Int(DateDiff("D", DogumTarihi, Now) / 365.25)
    
    KacYasinda = Yas
End Function
Tags :


Function FlipData Yazılanları Tersine Çevirir 06.08.2011

    Public Function FlipData(data)
        length = Len(data)
        If length = 0 Then Exit Function
        For i=1 To length
            cache = Mid(data,i,1) & cache
        Next
        FlipData = cache
    End FunctionTags :


Tüm Baş Harfleri Büyük Harf ile çevirici 06.08.2011

Function TumBasHarfleriBuyut(ByVal GelenVeri As String) As String
    Dim BoslukYeri As Integer
    Mid(GelenVeri, 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, 1, 1))
    BoslukYeri = InStr(GelenVeri, " ")
    While BoslukYeri <> 0
        Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1))
        BoslukYeri = InStr(BoslukYeri + 1, GelenVeri, " ")
    Wend
    TumBasHarfleriBuyut = GelenVeri
End Function
Daha geliştirip türkçe karakterlerin unicode olarak çevirilmesi özelliğini de kendiniz ekleyebilirsiniz.


Tags :


Ayın Son Günü Nasıl Bulunur 04.08.2011

Public Function AyinSonGunu(ByVal GecerliTarih As Date) As Byte
    Dim SonGun As Byte
    SonGun = DatePart("d", DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, _
    DateAdd("d", -DatePart("d", GecerliTarih) + 1, Date))))
    AyinSonGunu = SonGun
End Function

Private Sub Command1_Click()
    MsgBox Date & " tarihine ait ayin son günü : " & AyinSonGunu(Date)
End SubTags :


Değer Pozitif mi Function isPositive 19.07.2011

' Belirtilen değerin Pozitif Olup Olmadığını Kontrol Etme
' Özellikle - değerlerin canınızı sıkabileceği durumlarda kullanması 
' çok güzel olan bir fonksiyon örneğidir.

 Function isPositive(byVal Num)
  isPositive = False
  If NOT isNumeric(Num) Then 
   isPositive = False
  Else
   If Num>0 Then isPositive = True
  End If
 End Function
Tags :